۵ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

سازمان‌های صنفی و دمکراتیک کوردستان ایران اطلاعیەای مشترک منتشر کردند

چاونیوز: سازمان‌های صنفی و دمکراتیک کوردستان ایران، طی اطلاعیەای ضمن حمایت از بیانیە فعالین مدنی سیاسی داخل کوردستان، رو بە جامعە جهانی اعلام کردند کە: بخش عمدەی مراکز کار و فعالیت روزانەی ما در محل و مناطق مورد تهدید مقامات ارشد سپاه قرار دارد، لذا ابراز می‌داریم در صورت بمباران و یا هرگونە حملات تروریستی بە این مناطق کە طی چند روز اخیر از سوی مسئولان رژیم چندین بار تکرار شدە، زنان و کودکان، افراد بی‌گناه و فعالین مدنی و سیاسی قربانی زیادەخواهی و اقدامات افراطی رژیم خواهند شد.
متن اطلاعیە بە شرح زیر میباشد:

حکومت اقلیم کوردستان!
نمایندگی سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان!
کنسولگری کشورها در اقلیم کوردستان!
سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر!
همچنان کە مستحضر هستید طی چند روز گذشتە، جمهوری اسلامی ایران بە بهانە‌ی حضور نیروهای پیشمرگ در بخشی از مرزهای کوردستان ایران با کوردستان عراق، اقدام بە توپباران و بمباران سنگین این مناطق کردە است، همچنین فرماندەهان ارشد سپاه پاسداران اردوگاه‌ آوارگان کوردستان ایران کە در شهرهای کوردستان عراق مستقر هستند را نیز مورد تهدید قرار دادە است.
ما بە عنوان سازمان‌های صنفی و دمکراتیک کوردستان ایران کە مشغول بە فعالیت‌های مدنی و سازمانی خود هستیم، بخش عمدەی مراکز کار و فعالیت روزانەی ما در محل و مناطق مورد تهدید قرار دارد، لذا ابراز می‌داریم در صورت بمباران و یا احتمال هرگونە حملات تروریستی بە این مناطق کە طی چند روز اخیر از سوی مسئولان رژیم چندین بار تکرار شدە، زنان و کودکان، افراد بی‌گناه و فعالین مدنی و سیاسی قربانی زیادەخواهی و اقدامات افراطی رژیم خواهند شد.
بە همین جهت از شما درخواست داریم، بە هر نحو ممکن این رژیم یاغی را تحت فشار قرار دادە، بلکە جان و مال مردم عادی و فعالین مدنی و سیاسی کە در این جغرافیا بەناچار پناهندە شدەاند، محفوظ بماند، بە این امید کە لکەی جنایت دیگری بر پیشانی جهان آزاد نقش نبندد
از سویی دیگر ما بە عنوان سازمان‌های صنفی و دمکراتیک کوردستان ایران حمایت کامل خود را از بیانیەی فعالین مدنی و سیاسی داخل کوردستان ایران اعلام نمودە و براین باوریم کە جمهوری اسلامی بە بهانەی حضور نیروی پیشمرگ افراد غیرنظامی اقلیم کوردستان را مورد حملات و بمباران‌های خود قرار دادە است کە در نتیجە خسارت‌های فراوانی متوجە کشاورزان و دامداران منطقە‌ی مذکور و نیز محیط زیست شدە است. ما بر این باوریم کە حل مسٲلەی ملت کورد از طریق ترور، اعدام، توپباران، حملات نظامی و تهدید حل نخواهد شد و اعتراف بە مطالبات این ملت و تضمین و تٲمین حقوق مشروع، قانونی و طبیعی آن، تنها راە‌حل ممکن است کە از رهگذر آن بە صلح و ثبات منطقەای می‌رسیم.
با سپاس فراوان

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران (چاونیوز)
مرکز حمایت از حقوق کودکان شرق کوردستان
انجمن زندانیان سیاسی شرق کردستان
اتحادیە‌ی جوانان دمکرات شرق کوردستان
اتحادیەی زنان دمکرات کوردستان
اتحادیەی ملی دانشجویان کورد
سەشنبە ۶ مهر ١۴٠٠/ ٢٨ سپتامبر ٢٠٢١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.