۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

کشتە و زخمی شدن ٨١ کولبر، بازداشت ١۶٧ فعال سیاسی و اعدام دستکم ١٧ زندانی طی سەماهە دوم(تابستان) ١۴٠٠

طبق دادە و اطلاعات آماری “مرکز حقوق بشر کوردستان ایران”(چاونیوز)، طی سە ماهە دوم سال جاری دستکم ۴٠٠ مورد نقض فاحش حقوق بشری در کوردستان ایران بە وقوع پیوستە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.